Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 3

Organizacja Uniwersytetu


§ 21

 1. Podstawow? jednostk? organizacyjn? Uniwersytetu w zakresie dzia?alno?ci dydaktycznej i naukowej jest wydzia?. Uniwersytet posiada nast?puj?ce Wydzia?y: Humanistyczny, Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, Zarz?dzania i Administracji, Teologii, Biologii, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Medycyny Weterynaryjnej, Nauki o ?ywno?ci, Rolnictwa i Kszta?towania ?rodowiska, Bioin?ynierii Zwierz?t, Nauk Technicznych, Ochrony ?rodowiska i Rybactwa.
 2.  W Uniwersytecie mog? dzia?a? tak?e jednostki ogólnouczelniane, mi?dzywydzia?owe i pozawydzia?owe  oraz odpowiednio zespo?y naukowo-badawcze i zespo?y dydaktyczne. Jednostki te tworzy, znosi i przekszta?ca rektor, a do wniosków w tych sprawach stosuje si? odpowiednio przepisy § 22 ust. 3.
 3.  Zespo?y naukowo-badawcze i dydaktyczne s? jednostkami sta?ymi lub dora?nymi, uzupe?niaj?cymi struktur? uczelni. Zespo?y te maj? uprawnienia w zakresie organizowania pracy i dzia?alno?ci pracowników Uniwersytetu w ramach ich dyscyplin dydaktycznych i specjalno?ci naukowych.
 4. Uniwersytet mo?e wspó?tworzy? równie? jednostki mi?dzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi podmiotami.


§ 22

 1. Jednostkami organizacyjnymi wydzia?ów mog? by? instytuty, katedry, zak?ady, kliniki i inne jednostki powo?ane do prowadzenia dzia?alno?ci dydaktycznej, naukowej, kszta?cenia i doskonalenia kadr oraz us?ug.
 2. Jednostki wymienione w ust. 1 tworzy, przekszta?ca i znosi rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u.
 3. Wniosek o utworzenie lub przekszta?cenie jednostek wymienionych w ust. 1 powinien zawiera? uzasadnienie okre?lenia celu i zakresu dzia?alno?ci naukowej i dydaktycznej tych jednostek, struktury organizacyjnej, sk?adu osobowego, a tak?e terminu i trybu rozliczenia osób odpowiedzialnych za dzia?alno?? jednostki przekszta?canej (rozliczenia finansowe, w tym z wykonania planu bada? naukowych, rozliczenia z zakresu powierzonego mienia). W przypadku zniesienia jednostki przepis stosuje si? odpowiednio.


§ 23

 1.  Instytut jest jednostk? organizacyjn? prowadz?c? dzia?alno?? dydaktyczn? i naukow?. Instytut mo?e mie? jednolit? struktur? lub sk?ada? si? z dwóch i wi?cej zak?adów, lub katedr.
 2.  Instytut o jednolitej strukturze mo?na utworzy?, je?eli w proponowanym sk?adzie osobowym znajduje si? co najmniej jedna osoba maj?ca tytu? naukowy, zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu pracy.
 3. W sk?ad instytutu, oprócz katedr i zak?adów, mog? wchodzi?: zespo?y naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, o?rodki, pracownie, biblioteki, warsztaty i inne jednostki. Nie stanowi? one samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone s? przez dyrektorów instytutów w ramach wewn?trznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur powierza dyrektor instytutu nauczycielom akademickim lub innym osobom.


§ 24

 1. Katedra jest jednostk? organizacyjn? prowadz?c? dzia?alno?? dydaktyczn? i naukow? w zakresie wyodr?bnionej dyscypliny naukowej. Katedra ma jednolit? struktur? lub sk?ada si? z dwóch lub wi?cej zak?adów.
 2. Katedr? mo?na utworzy?, je?eli w proponowanym sk?adzie osobowym znajduje si? co najmniej jedna osoba maj?ca tytu? naukowy, zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu.
 3. § 23 ust. 3 stosuje si? odpowiednio.


§ 25

 1. Zak?ad (klinika) jest jednostk? organizacyjn? prowadz?c? dzia?alno?? dydaktyczn? i naukow? w zakresie wyodr?bnionego przedmiotu lub grupy przedmiotów.
 2. Zak?ad (klinik?) mo?na utworzy?, je?eli w proponowanym sk?adzie osobowym znajduje si? co najmniej jedna osoba maj?ca tytu? lub stopie? naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu.
 3.  Zak?ad (klinika) jest jednostk? samodzieln? w ramach wydzia?u lub wchodzi w sk?ad instytutu albo katedry.
 4. § 23 ust. 3 stosuje si? odpowiednio.


§ 26

 1.  Jednostkami mi?dzywydzia?owymi s? instytuty, katedry, zak?ady, studia i inne jednostki tworzone w miar? potrzeby.
 2. Jednostki mi?dzywydzia?owe kszta?c? studentów w okre?lonym zakresie. Jednostki te mog? prowadzi? dzia?alno?? naukow? i kszta?ci? kadry naukowe.


§ 27

 1. W jednostkach organizacyjnych wydzia?ów oraz jednostkach mi?dzywydzia?owych dzia?aj? rady jako organy opiniodawczo-doradcze kierowników tych jednostek. Kadencja rad jest taka sama jak kadencja kierowników tych jednostek.
 2. Rad? powo?uje dziekan, a w jednostkach mi?dzywydzia?owych rektor.
 3. W sk?ad rady wchodz?:
   1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz maj?cy stopie? doktora habilitowanego,
   2) wybrani przedstawiciele pozosta?ych nauczycieli akademickich i pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi w liczbie nie przekraczaj?cej 20 % rady,
   3) po jednym przedstawicielu zwi?zków zawodowych z g?osem doradczym.
 4. Radzie przewodniczy kierownik jednostki organizacyjnej, który jest zobowi?zany zwo?a? jej posiedzenie co najmniej raz w semestrze. Posiedzeniu, na którym wysuwa si? kandydata na kierownika jednostki, przewodniczy wybrany na tym posiedzeniu inny cz?onek rady.
 5. W pracach rady mog? bra? udzia? z g?osem doradczym przedstawiciele samorz?du studenckiego.
 6.  Do kompetencji rady nale?y w szczególno?ci:
   1) opiniowanie kierunków dzia?alno?ci jednostki organizacyjnej, 
   2) wysuwanie wniosków do dziekana oraz opiniowanie wniosków dziekana dotycz?cych dzia?alno?ci jednostki organizacyjnej,
   3) wysuwanie wniosków dotycz?cych obsady stanowisk kierowniczych w jednostce organizacyjnej.
 7. Rada mo?e wyst?pi? do rektora o przeprowadzenie konkursu na stanowisko     kierownicze.
 8. Rada pe?ni funkcj? mediacyjn? w sytuacjach konfliktowych.


§ 28

 1. Biblioteka G?ówna jest ogólnouczelnian? jednostk? organizacyjn? o zadaniach dydaktycznych, us?ugowych i naukowych.
 2. Oprócz Biblioteki G?ównej dzia?aj? biblioteki wydzia?ów.
 3. Biblioteki wymienione w ust. 2 tworzy, przekszta?ca i znosi rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? biblioteczn?.
 4. Biblioteka G?ówna wraz z bibliotekami wymienionymi w ust. 2 i w § 23 ust. 3 tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu.
 5. Wydzia? Teologii Uniwersytetu korzysta z pomieszcze? i zasobów Biblioteki Wy?szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmi?skiej „Hosianum”, na zasadach ustalonych przez rektora Seminarium w porozumieniu z dziekanem Wydzia?u Teologii i dyrektorem Biblioteki G?ównej Uniwersytetu. W?adze Ko?cielne pokrywaj? koszty zwi?zane z inwestycjami i remontami, za? koszty zwi?zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem pomieszcze? Biblioteki - u?ytkowanych na zasadzie nieodp?atnego u?yczenia - ponosi Uniwersytet.
 6. W Uniwersytecie dzia?a rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora, powo?ywany na 3-letni? kadencj?.
 7. W sk?ad rady bibliotecznej wchodz?:
   1) przedstawiciele wydzia?ów desygnowani przez rady wydzia?ów,
   2) przedstawiciele pracowników Biblioteki G?ównej i bibliotek wydzia?owych w liczbie odpowiadaj?cej 1/3 sk?adu rady, wybrani z grona tych osób,
   3) dyrektor Biblioteki G?ównej jako jej przewodnicz?cy.
 8.  Rada biblioteczna ma za zadanie:
   1) okre?lanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
   2) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania dyrektora sk?adanego senatowi,
   3) wyst?powanie z wnioskami do senatu i rektora w sprawach zwi?zanych z dzia?alno?ci? i rozwojem biblioteki.


§ 29

 1. Dzia?alno?ci? wydawnicz? w Uniwersytecie zajmuje si? wydawnictwo Uniwersytetu, b?d?ce jednostk? ogólnouczelnian?.
 2. Wydawnictwo Uniwersytetu nadzoruje w?a?ciwy prorektor.
 3. Wydawnictwem kieruje redaktor naczelny we wspó?pracy z Kolegium Wydawniczym.
 4. Przewodnicz?cego Kolegium Wydawniczego powo?uje rektor po zasi?gni?ciu opinii senatu. Redaktorów dzia?owych powo?uje rektor na wniosek rad wydzia?ów oraz jednostek mi?dzywydzia?owych. W sk?ad Kolegium Wydawniczego wchodzi redaktor naczelny.
 5. Kadencja Kolegium Wydawniczego trwa 3 lata.


§ 30

Kierownikami jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie s?: dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zak?adu (kliniki), kierownik studium, kierownik o?rodka, kierownik laboratorium, dyrektor biblioteki g?ównej, dyrektor (redaktor naczelny) Wydawnictwa Uniwersytetu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych administracji uczelni.


§ 31

 1.  Dyrektora instytutu i jego zast?pc? lub zast?pców powo?uje rektor na okres 5 lat na wniosek rady instytutu zaopiniowany przez rad? wydzia?u. Kadencja dyrektora instytutu rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku kalendarzowego.
 2. Dyrektora instytutu mi?dzywydzia?owego i jego zast?pc? lub zast?pców powo?uje rektor po zaopiniowaniu kandydatów przez senat.
 3. Dyrektorem instytutu lub jego zast?pc? mo?e by? osoba maj?ca tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu pracy.
 4. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych potrzeb? prowadzenia w szerszym zakresie dzia?alno?ci administracyjnej w instytucie, rektor mo?e powo?a? na wniosek rady instytutu zast?pc? dyrektora instytutu ds. administracyjnych spo?ród pracowników instytutu, których nie dotycz? wymagania wymienione w ust. 3.


§ 32

 1. Dyrektor instytutu kieruje jego dzia?alno?ci? i jest prze?o?onym pracowników w nim zatrudnionych, odpowiada za realizacj? zada? wyznaczonych instytutowi, za maj?tek i przydzielone mu ?rodki finansowe oraz za warunki pracy, które powinny by? zgodne z zasadami i przepisami bhp i ppo?.
 2. Szczegó?owy zakres obowi?zków dyrektora instytutu i jego zast?pców okre?la regulamin organizacyjny instytutu.


§ 33

 1. Kierownika katedry powo?uje rektor na okres 5 lat, na wniosek rady katedry zaopiniowany przez rad? wydzia?u. Kadencja kierownika katedry rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku kalendarzowego.
 2. Kierownika katedry funkcjonuj?cej jako jednostka mi?dzywydzia?owa powouje rektor po zaopiniowaniu kandydatury przez senat.
 3. Kierownikiem katedry mo?e by? osoba maj?ca tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu pracy.
 4. Do zakresu obowi?zków kierownika katedry ma odpowiednie zastosowanie § 32.


§ 34

 1. Kierownika zak?adu powo?uje rektor na okres 5 lat, na wniosek rady odpowiedniej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez rad? wydzia?u. Kadencja kierownika zak?adu rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku kalendarzowego.
 2. Kierownika zak?adu funkcjonuj?cego jako jednostka mi?dzywydzia?owa powo?uje rektor po zaopiniowaniu kandydatury przez senat.
 3. Kierownikiem zak?adu mo?e by? osoba z tytu?em naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu.
 4. Do zakresu obowi?zków kierownika zak?adu ma odpowiednie zastosowanie § 32.


§ 35

 1. Kierowników Studium J?zyków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu powo?uje rektor na okres 5 lat, na wniosek rady jednostki zaopiniowany przez senat.
 2. Kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej nie posiadaj?cej rady powo?uje rektor na okres 5 lat, po zaopiniowaniu przez senat.
 3. Do zakresu obowi?zków kierownika studium ma odpowiednie zastosowanie § 32.


§ 36

 1. Dyrektora Biblioteki G?ównej powo?uje rektor, po zasi?gni?ciu opinii senatu, spo?ród kandydatów przedstawionych przez rad? biblioteczn?.
 2. Dyrektor kieruje Bibliotek? G?ówn?, a ponadto:
   1) jest prze?o?onym pracowników w niej zatrudnionych oraz zatrudnionych w bibliotekach wydzia?owych,
   2) wspó?dzia?a z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawach realizacji ich planów badawczych oraz w procesie kszta?cenia studentów.
 3. Do zakresu obowi?zków dyrektora Biblioteki G?ównej ma odpowiednie zastosowanie § 32.
 4. Zast?pców dyrektora Biblioteki G?ównej powo?uje rektor spo?ród kandydatów przedstawionych przez dyrektora, po zasi?gni?ciu opinii rady bibliotecznej.
 5. Kierowników oddzia?ów, sekcji i bibliotek wydzia?owych powo?uje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki G?ównej.

Ta strona by?a odwiedzana 1001 razy (w tym z UWM 87 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa